Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011.10.22

NAV-APEH-Illetékigazolások kiadása

Általános tudnivalók az igazolások igényléséről: 

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, mint állami adóhatóság (a továbbiakban: adóható-ság)az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 85/A. §-a alap-ján a következő típusú igazolásokat adja ki:

Adóigazolás 

Az adóigazolásnak két fajtája van: általános és nemleges adóigazolás.

1. Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az adóigazolás kiadásának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozását, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a jogerős megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette. Amennyiben az igazolás kiadását előíró jogszabály köztartozás igazolását írja elő, abban az esetben általános adóigazolás az adóhatóságnál nyilvántartott köztartozást vagy annak hiányát igazolja.

2. A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az adóigazolás kiállításának napján vagy az adóigazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. Amennyiben az adóigazolás kiadását előíró jogszabály köztartozás igazolását írja elő, abban az esetben a nemleges adóigazolás azt igazolja, hogy adózónak az adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs.

Együttes adóigazolás 

Az együttes adóigazolásnak is két fajtája van: általános és nemleges együttes adóigazolás.

1. Az általános együttes adóigazolás tartalmazza az adózó állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozását és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adó- és vámtartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási kötelezettség elmulasztását. Amennyiben az együttes adóigazolás kiadását előíró jogszabály adó és vámtartozás igazolását írja elő, abban az esetben általános együttes adóigazolás az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozást és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozást igazolja.

2. A nemleges együttes adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az együttes adóigazolás kiállításának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs. Amennyiben az együttes adóigazolás kiadását előíró jogszabály adó, és vámtartozás igazolását írja elő, abban az esetben a nemleges együttes adóigazolás azt igazolja, hogy az adózónak az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs.

Jövedelemigazolás

A jövedelemigazolás adóévenként tartalmazza az adózó által bevallott, illetve a munkáltatói adatszolgáltatáson alapuló, utólagos adómegállapítás, valamint a soron kívüli adómegállapítás útján megállapított, összevontan és elkülönülten adózó jövedelmet, valamint a jövedelem után keletkezett személyi jövedelemadó, a külön-adóalap után a különadó, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózott bevétel összegét, és az ekho  fizetési kötelezettséget. Amennyiben az adózó az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, a jövedelemigazolás adóévenként tartalmazza az eva-alanyiság körében megszerzett összes bevételt és az ezután megállapított adót (evát), egyebekben az eva-alapot nem képező jövedelemről (bevételről) az egyébként irányadó szabályok szerint állítja ki az adóhatóság a jövedelemigazolást. Az adózó adóalapja és adója utólagos, illetőleg soron kívüli adómegállapítás keretében történt megállapításának kivételével jövedelemigazolás nem adható ki, ha az adózó személyi jövedelemadóról vagy egyszerűsített vállalkozói adóról nem nyújtott be bevallást, nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adómegállapítást.

Illetőségigazolás

Az illetőségigazolás tartalmazza a magánszemély nevét, állandó vagy ideiglenes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét, adóazonosító jelét, illetve az egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, jogi személy, egyéb szervezet nevét (elnevezését), székhelyét, valamint adószámát.

Adattartalom, az igazolás nyelve

Az adóhatóság az igazolásokat a nyilvántartásban szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki, feltéve, hogy az adózó az igazolás kiadásának szükségességét valószínűsíti. Az adóhatóság az adó- és a jövedelemigazolást magyar, az illetőségigazolást – kérelemre – magyar, vagy az adózó kérésére magyar és angol nyelven állítja ki.

A kérelem benyújtása

Az igazolások kiadása az APEH regionális igazgatóságai ügyfélszolgálatainak és kirendeltségeinek feladata. A különböző kérelmek benyújtásához az APEH ügyfélszol-gálatokon, kirendeltségeken térítésmentesen beszerezhető kérelem nyomtatványokat rendszeresítettünk, az elektronikusan is benyújtható nyomtatványok kinyomtathatóak a http://www.nav.hu internetes honlapunkról. A formanyomtatvány használata - az elektroni- kus úton történő adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás kiadása iránti kérelem benyújtás kivételével - nem kötelező, a kérelem formai kötöttségek nélkül is benyújtható, amennyiben az igazolás kiadásához szükséges adatokat teljes körűen tartalmazza. Kérelmeiket benyújthatják személyesen az APEH bármelyik ügyfélszolgálati irodájában, kirendeltségén, eljuttathatják postán, valamint adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás iránti kérelmeiket elektronikusan. Kérelmet elektronikusan az az adózó, illetve képviselője nyújthatja be, aki az ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárás során képzett egyedi azonosítóval és titkos jelszóval – választása  szerint  elektronikus  aláírással  –  rendelkezik,  illetve  képviselő,  meghatalmazott esetében az állami adóhatóság portálján közvetlenül elérhető elektronikus regisztrációs űrlapon bejelenti, hogy az általa képviselt adózók tekintetében az elektronikus adóhatósági szolgáltatások közül az adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás kérelmezése tekintetében is eljár. 2009. november 10-e óta az APEH központi ügyfélszolgálatain is kezdeményezhető az ügyfélkapu regisztráció.

3 Art. 85/A. § (4) bekezdés.

4 Art. 85/A. § (5) bekezdés.

A kérelem kitöltése

Az igazolás kiadása iránti kérelmet kérjük, figyelmesen töltsék ki a kérelmező azonosító adatait (név vagy megnevezés, lakcím vagy székhely címe, adóazonosító jel vagy adószám). Az igazolás célját megadni nem kötelező, de az igazolás kiadásának szükségességét változatlanul valószínűsíteni kell. Ez annyit jelent hogy nem kell pontosan megjelölni, hogy milyen célra kéri az adózó az igazolást, elegendő annyit közölni, hogy azt hivatalos eljárásra kéri. Ilyenkor az igazolás annyit fog tartalmazni, hogy az adott ügyfélnek az igazolás kiadásának napján vagy az általa megjelölt napon nincs tartozása. Abban az esetben viszont, ha adózó olyan konkrét célt/eljárást jelöl meg ahol az eljáró hatóság igazolást nem kér (pl.: APEH saját eljárásaiban) az igazolás kiadását a megtagadjuk. Mindezek mellett javasoljuk, hogy az igazolás célját továbbra is közöljék, mert az igazolás kiadását előíró jogszabályok a különböző hatóságoknál, szervezeteknél eltérő adatok igazolását kérhetik.

Az igazolás felhasználójának a nevét nem kötelező megadni, kivéve, ha az igazolást közvetlenül a felhasználónak szeretné küldetni, illetve, ha az igazolást hatóság nyújtja be, ez esetben a felhasználó szervezet maga a benyújtó hatóság.
Kötelező közölni a kért példányszámot, valamint annak meghatározását, hogy az igazolást postai vagy elektronikus úton kéri, vagy személyesen szeretné átvenni azt.
Kérjük, hogy a kérelemben minden esetben szíveskedjen pontosan jelölni az igazolás típusa kódkockában, hogy az általános adóigazolás vagy nemleges adóigazolás, illetve általános együttes adóigazolást vagy nemleges együttes adóigazolást kéri.
Az adóigazolás, együttes adóigazolás kiadása iránti kérelemben - a közbeszerzési pályázati eljárás kivételével - lehetőség van időpont megjelölésére is, mely időpontra vonatkozó adatok alapján  igazolja  az  adóhatóság  az adótartozást, vagy a köztartozást, illetve annak hiányát. A közbeszerzési  pályázati  eljárás  esetén az adóigazolás, együttes adóigazolás csak a kiállítás időpontjában fennálló adattartalommal adható ki.
A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolás iránti kérelemben kötelező megadni a kifizetést teljesítő adózó nevét (elnevezését), székhelyét, adószámát vagy adóazonosító jelét 5.

A jövedelemigazolás kiadása iránt benyújtott kérelmében kérjük, jelölje meg, hogy melyik adóévről kéri az igazolás kiállítását.
Az illetőségigazolás kiadása iránti kérelemben jelölje meg, hogy az illetőségigazolást magyar vagy magyar és angol nyelven kéri.
A kérelem megjegyzés rovatában, ha egyéb adatok igazolását lehet kérni, pl. bővített adóigazolás kiadása a bevallás adatok feltűntetésével. Ez jellemzően Széchenyi Kártya konstrukcióhoz használatos, de több pénzintézet az egyéb más hitelek elbírálásához is feltételként szabhatja.

Meghatalmazás, képviselet6 

Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell a meghatalmazást, vagy a kérelmen az erre szolgáló rovatban meg kell jelölni, hogy a meghatalmazott állandó meghatalmazással rendelkezik illetve törvényes képviselő.
Internetes  honlapunkról  letölthetőek  a  meghatalmazások,  melyek  értelemszerű és pontos kitöltését kérjük.
Meghatalmazás, képviselet igazolásának hiányában, vagy nem megfelelő meghatalmazás esetén az adóhatóság visszautasítja a képviselő eljárását.

5  A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó részletes szabályokat az Art. 36/A. §-a és az Art. 85/A.§ (3) bekezdése tartalmazza.

6  A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat az Art. 7. §-a tartalmazza.

Külföldi hatóság nyomtatványa

Az adóhatóság az illetőségigazolást a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon is kiállítja, ha a kérelmező a nyomtatványhoz csatolja annak magyar nyelvű szakfordítását. Nincs szükség szakfordításra, ha a nyomtatvány angol nyelvű, vagy ha a két-, illetőleg többnyelvű nyomtatvány teljes körű angol nyelvű szöveget is tartalmaz.

Illetékkötelezettség és illetékmentesség

A jövedelemigazolás és az illetőségigazolás kiadása  illetékmentes,  az  adóigazolás, együttes adóigazolás kiadása illetékköteles. Az adóigazolás első példánya után az illeték mértéke 2000,- Ft, minden további ugyanazon beadványban kért, az első példánnyal azonos tartalmú adóigazolás után 600 Ft7. Az illeték megfizetésének szempontjából az együttes adóigazolás két kérelemnek számít8, az első példánya után az illeték mértéke 4000 Ft, minden további ugyanazon beadványban kért, az első példánnyal azonos tartalmú együttes adóigazolás után 1200 Ft. Az illetéket az eljárás megindításakor kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számú APEH Illetékbeszedési számlára. Az illetékfizetési kötelezettséget a bankszámla nyitására kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, bankszámla nyitására nem kötelezett adózónak postai készpénz átutalási megbízással (csekkel) vagy belföldi bankszámlájáról átutalással kell, illetőleg az APEH regionális igazgatóságai központi ügyfélszolgálatain készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyájával) is lehet teljesítenie.

Nem kell megfizetni az illetéket, ha az adózó a törvény alapján személyes illetékmentességben részesül9. A teljes személyes illetékmentesség néhány szervezetet feltétel nélkül illet meg, más szervezeteknek (költségvetési szerv, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, Tartalékgazdálkodási Kht illetve annak tevékenységét folytató nonprifit gazdasági társaság, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság, egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, alapítvány ideértve a közalapítványt is, vízgazdálkodási társulat, valamint a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság) a teljes személyes illetékmentességhez a meghatározott feltétel meglétéről az eljárás megindításakor, vagyis a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell. A nyilatkozatot a kérelem tartalmazza, csak a kívánt részt kell megjelölni.

Ugyancsak  nem kell megfizetni az  illetéket a  közbeszerzéshez  kapcsolódó kifizetésekhez (alvállalkozóknak)  szükséges  együttes adóigazolások vonatkozásában10, mert ez az igazolás illetékmentes és más eljárásokban nem felhasználható. Az említetteken kívül illetékmentességben részesülnek például az álláskeresési járadék, átképzési támogatás igénybevételéhez szükséges, azaz a foglalkoztatással kapcsolatos igazolások.

Az igazolás kiadásának határideje

Az  igazolás  kiadásának határideje harminc nap11. A határidőt az eljáró igazgatóság vezetője indokolt esetben, egy ízben, az ügyfél értesítése mellett, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Adateltérés vagy hiányosság esetén az adózót értesítő levélben szólítjuk fel az eltérés, hiányosság rendezésére, és ebben az esetben az igazoláskiadási határidő meghosszabbodik. A hiánypótlás időtartama az ügyintézési időbe nem számít bele.

7 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) melléklet XXI. 1. pont.

8 Art. 85/A. § (1) bekezdés.

9 Itv. 5. § (1) bekezdés.

10 Itv. melléklet XXI. 4. pont.

11 Art. 5/A. § (1) bekezdés.

Kérelem visszavonása12 

Felhívjuk figyelmét, hogy kérelmét az igazolás kiadása előtt visszavonhatja – adóigazolás, együttes adóigazolás esetén az illetékfizetési kötelezettsége fennáll, függetlenül a kérelem  visszavonásától – ebben az esetben a hatóság az eljárást végzéssel megszűnteti.
A kérelem visszavonását nem szükséges indokolni.

Az igazolások kiadása, átvétele

Az elektronikus úton kérelmezett adóigazolásokat, együttes adóigazolásokat, jövedelemigazolásokat az adóhatóság az adózó választása szerint elektronikus úton vagy postai úton küldi meg vagy személyes megjelenéssel adja át. Amennyiben az elektronikus úton benyújtott adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás kiadása iránti kérelemben az adózó elektronikus úton kért igazolást, abban az esetben az adóhatóság az igazolást, határozatot, végzést, egyéb értesítést (hivatalos iratot) az adóhatóság minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el. Az adóhatóság az elektronikus úton kiadott elektronikus iratot kizárólag az adózó (képviselője) Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) értesítési tárhelyére küldi meg. Amennyiben az adózó az elektronikus iratot a tárhelyre érkezését követő ötödik nap huszonnégy órájáig nem tölti le, az adóhatóság a kézbesítést az adózó KR értesítési tárhelyére megismétli. Ha az adózó a hivatalos a hivatalos iratot az ismételt beérkezéstől számított ötödik nap huszonnégy órájáig nem tölti le, az adóhatóság a hivatalos iratot ezen ötödik napot követő munkanapon kézbesítettnek tekinti.

Az elektronikus úton benyújtott illetőségigazolás iránti kérelemre az adóhatóság az illetőségigazolást papíralapon adja ki, az adózó választása szerint postai úton küldi meg, vagy személyes megjelenéssel adja át. A személyesen benyújtott illetve postán elküldött kérelemben nincs lehetőség elektronikus adóigazolást, együttes adóigazolást, jövedelemigazolást kérelmezni.

Az egyes igazolásokra vonatkozó egyéb tudnivalók

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Az adóigazolás,  együttes adóigazolás  kiadása iránti eljárásban az adóhatóság a nyilvántartott adótartozás összegét - nettó módon számítva – csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével 15. Az igazolások célját és az igazolások felhasználójának nevét (megnevezését) nem kötelező feltüntetni, de egyes eljárásokban a jogszabályok előírhatnak az általánostól eltérő vizsgálati szempontokat, ezért, ha jogszabály írja elő az igazolás kiadását kérjük jelezze a felhasználási célt, vagy a pontos jogszabályt.
Amennyiben általános adóigazolás, vagy általános együttes adóigazolás kiadása iránt nyújtott be  kérelmet, és tartozását nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg, az adótartozás összege, illetve az adók módjára behajtandó, végrehajtásra átadott köztartozás egy összegben kerül feltüntetésre az általános adóigazoláson, vagy az általános együttes adóigazoláson. Amennyiben bevallása hiányzik, és azt nem pótolta, a bevallás számának, elnevezésének, a benyújtás esedékességének megjelölésével a hiányzó bevallás (is) feltüntetésre kerül az általános adóigazoláson, vagy általános együttes adóigazoláson.        Nemleges  adóigazolás  nem  adható ki, ha az  adózónak az igazolás kiadásának napján vagy a kérelemben  megjelölt napon az igazolás kiadását előíró jogszabályban megadott adótartozása áll  fenn,  behajthatatlanság  címén nyilvántartott, de  el nem  évült  tartozása van, az esedékes bevallási kötelezettségét nem teljesítette, kivéve, ha az esedékes bevallási kötelezettség elmulasztást a lefolytatott ellenőrzés feltárta és jogerős megállapítást tett.

12 Ket. 34. § (4) bekezdés.

13 Art. 178. § 4. pont.

Nemleges  együttes  adóigazolás  kiadásához  a  nemleges  adóigazolás kiadásának feltételei a vámhatóság vonatkozásában is fennállnak. Az igazoláskiadásához már nem kötelező megadni a felhasználás célját és az igazolást felhasználó szervezet megnevezését, ebben az esetben az igazolás csak a kiadás napján, vagy az Ön által megjelölt napon fennálló tartozást, vagy annak hiányát igazolja. A megfelelő adóigazolás kiadásához lehetőség van a felhasználási cél megjelölésére, kifejezetten javasolt feltüntetni a felhasználási célt akkor, ha az igazolás bemutatását jogszabály írja elő, mert ezekben az esetekben előfordulhat, hogy a jogszabályok speciális körülmények meglétét kérik igazolni. Ilyen igazolásokat kell kiadni például a jövedéki eljárásokkal kapcsolatban, ahol a felhasználó a jogszabály alapján történő vizsgálatot és ennek eredményének igazolását kéri. Fontos lehet a jogcím megjelölése a foglalkoztatással kapcsolatos kérelmek esetébe, hiszen ezek az igazolások tárgyi adómentesek.

Amennyiben közbeszerzési eljárásban történő pályázat14céljából kéri az együttes adóigazolást, kérjük, hogy az igazolás célja rovatban, ezt feltétlenül jelezze, ugyanis más típusú igazolások tartalmilag nem felelnek meg a törvény előírásainak. A közbeszerzési eljárás pályázati szakaszában az igazolás felhasználóját (az eljárás ajánlatkérőjét) nem kell megnevezni.

2009. február 15-től, közbeszerzéshez kapcsolódó – a havonta nettó módon számított kétszázezer forintot meghaladó – kifizetésekhez15 bemutat, átad, vagy megküld az alvállalkozó a kifizetőnek egy harminc napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, a kifizetést teljesítő a kifizetést a köztartozás erejéig visszatartja. Az adóhatóság az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról.

2009. október 22-től az Art. 36/A. § (4) bekezdése értelmében csak a 2008. szeptember 30-ánál korábbi esedékességű hátralékösszeg esetében kell intézkedni a követelés lefoglalásról. Ezen időpontot követően esedékessé váló tartozások sem a közbeszerzéshez kapcsolódó speciális követelésfoglalásban, sem az igazolás tényre alapítva általános követelésfoglalásban sem érvényesíthetőek. Ez azt jelenti, hogy a 2008. szeptember 30. napját követően keletkező tartozások az igazoláson tartozásként ugyan megjelennek, de a megjegyzésben feltüntetésre kerül a 2008. szeptember 30-át követő keletkezés ténye, valamint ezen tartozás végrehajtása iránt az adóhivatal a fent említett speciális szabályok szerint nem intézkedik.

Mindebből az következik, hogy a kifizetők a 2008. szeptember 30-át követően kimutatott tartozást közlő együttes adóigazolások tekintetében a kifizetést nem tagadhatják meg. Ez a rendelkezés 2010. június 30-ig lesz hatályban.

Nem szükséges nemleges együttes adóigazolás bemutatása, átadása, megküldése a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetéshez, ha az adózó szerepel a kifizetést megelőzően hó utolsó napjának adatairól közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban. A köztartozásmentes adatbázis részletes szabályait külön tájékoztató füzetben olvashatja el.

Jogszabályban előírt adókötelezettség teljesítésének igazolásánál a kérelemben meghatározott adónemekben igazoljuk az adófizetési kötelezettség fennállását, vagy fennállásának hiányát valamint az adófizetési kötelezettség teljesítését. Az ilyen típusú igazolásnál kötelező megadni az adóigazolás célját, annak érdekében, hogy az igazolás a jogszabályban meghatározott vizsgálatot követően megfelelő adattartalommal kerüljön kiállításra. Amennyiben ilyen típusú igazolásra van szüksége, kérjük, jelezze, hogy mely évekről kéri az igazolást (az elévülési időn belül).

14 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 60. § (1) bekezdés e) pont, 63. § (3), (6) bekezdése

15 Art. 36/A.§ (4) bekezdése, Art. 85/A.§ (3) bekezdése

Az adózó bevallása és a kifizető adatszolgáltatása alapján – egyeztetés után – kérelemre igazoljuk a társasági adóköteles vagy osztalékadó köteles jövedelmekből a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alapján levont társasági adó vagy osztalékadó megfizetését.
Amennyiben az adóhatóság az adószám használatát jogerős határozattal felfüggesztette, a felfüggesztés tényét, a határozat számát és a felfüggesztés időpontjának kezdetét az igazolás megjegyzés rovatában jelezzük.  Amennyiben az adózó az adóigazolás, együttes adóigazolás kiadása iránti kérelmében az igazolás tárgyával összefüggő adatok igazolását kérte, az igazolás tartalmazza ezen adatokat is (bővített adóigazolás a Széchenyi Kártya konstrukcióhoz).

Jövedelemigazolás

Jövedelemigazolás  magánszemély részére állítható ki. A jövedelemigazolást az adóhatóság a személyi jövedelemadó bevallás és/vagy egyszerűsített vállalkozói adóbevallás, vagy az egyszerűsített bevallás, vagy a munkáltatói adómegállapítás, vagy az utólagos adó- megállapítás, vagy a soron kívüli adómegállapítás adatai alapján állítja ki. Az adóhatóság a jövedelemigazolás kiadása során az adózó által benyújtott önellenőrzést is figyelembe veszi. Amennyiben az adózó az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanya (is), a jövedelemigazolás tartalmazza adóévenként az egyszerűsített vállalkozói adó alanyiság alatt szerzett összes bevételt (is) és az ezután megállapított egyszerűsített vállalkozói adót (is).

Az átalányadó szabályai szerint adózó ügyfeleink jövedelemigazolása tartalmazza az átalányadó alapját (is) és a megállapított átalányadót (is). Mezőgazdasági kistermelő ügyfeleink amennyiben egyszerűsített bevallási nyilatkozatot (is) nyújtottak be, kérésükre az igazoláson ez a nyilatkozat (is) feltüntetésre kerül. Polgári peres eljárások költségmentessége érdekében szükséges jövedelemigazoláshoz kérjük, hozza magával a bíróságok által rendszeresített nyomtatványt, melynek megfelelő rovatait az adóhatóság tölti ki. Az adózó adóalapja és adója utólagos, illetőleg soron kívüli adómegállapítás keretében történt megállapításának kivételével jövedelemigazolás nem adható ki, ha az adózó személyi jövedelemadóról vagy egyszerűsített vállalkozói adóról nem nyújtott be bevallást, nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adómegállapítást. Amennyiben az adóhatóság az adószám használatát jogerős határozattal felfüggesztette, ennek tényét, a határozat számát és a felfüggesztés időpontjának kezdetét az igazolás megjegyzés rovatában jelezzük. Amennyiben az adózó a jövedelemigazolás kiadása iránti kérelmében az igazolás tárgyával összefüggő adatok igazolását kérte, az igazolás tartalmazza ezen adatokat is (személyi jövedelemadó bevallás, egyszerűsített vállalkozói adó bevallás adatai).

Illetőségigazolás

Az Áfa tv16. hatálya alá tartozó általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adózóink kérel-mére a hozzáadottérték-adó típusú forgalmi adónak a viszonosság elve alapján történő visszatérítéséhez igazolást állítunk a belföldi illetőségről. Amennyiben a tevékenység(ek) feltüntetését is kéri, igényét jelezze a kérelem benyújtásakor. Figyelem, csak az adóhivatal nyilvántartásában szereplő tevékenység(ek) feltüntetésére van lehetőség. Magánszemélyek,  adószámos  magánszemélyek, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alapján kérhetik belföldi illetőségük igazolását. A kérelem benyújtásakor jelezze az egyezményes partner ország nevét. Illetőség- igazolás kérelemnél a cél megjelölése szükséges, hiszen célonként más-más típusú igazolás kiállítására van szükség. A cél megjelölés nélkül benyújtott kérelmekre kizárólag a név(elnevezés), adóazonosító (adószám), lakcím(székhely) feltüntetésére kerül sor. Az illetőségigazolás kiadása iránti kérelmében az igazolás tárgyával összefüggő adatok igazolása is kérhető, ekkor az igazolás tartalmazza ezen adatokat is (közösségi adószám, tevékenységek, telephelyek igazolása).

16 A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról.

Adószám felfüggesztés

Amennyiben az adóhatóság az adószám használatát jogerős határozattal felfüggesztette, ennek tényét, a határozat számát és a felfüggesztés időpontjának kezdetét az igazolás megjegyzés rovatában jelezzük.

Eljáró közigazgatási hatóság kérelme az eljárásához szükséges igazolás kiadásához

Közigazgatási hatóság, az ügyfél írásba foglalt kérelmére kéri  az  eljárásához szükséges adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás kiállítását.
Az  igazolást  felhasználó  közigazgatási hatóság  kérelmét  formanyomtatványon,  vagy azzal azonos adattartalmú kérelemmel  írásban (személyesen vagy postán) nyújtja be. A kérelemhez mellékelni kell az adózó(k)nak az igazolás adatainak kezeléséhez és továbbításához szükséges, erre a célra rendszeresített hozzájárulás nyomtatványt vagy ezzel azonos tartalmú egyéb hozzájárulást. A kérelem nyomtatvány letölthető honlapunkról. A közigazgatási hatóság igazolás kiadása iránti kérelmét papíralapon nyújthatja be.
A kérelem nyomtatványok kitöltésével kapcsolatos, fentebb már leírt elvárások a közigazgatási hatóságok kérelmeire is vonatkoznak.

Igazolás megküldése közvetlenül az igazolást felhasználó szervezet részére

Ügyfeleink az igazolás  kiadása  iránti kérelemben,  nyilatkozat formában kérhetik, hogy az adóhatóság az igazolást (határozatot, végzést) közvetlenül küldje meg a felhasználó szervezet részére.
A nyilatkozat része a honlapunkról letölthető adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás kiadása iránti kérelmeknek, de benyújtható azzal azonos tartalmú nyilatkozat is. Elektronikus úton benyújtott adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás kiadása iránti kérelmekben elektronikus úton kért igazoláskiadás esetében nem kérhető nyilatkozatban az igazolásnak az igazolást felhasználó részére való megküldése.
Amennyiben  több  igazolást  felhasználó  szervezet  részére kéri közvetlenül az igazolás vagy határozat, végzés megküldését, kérjük, hogy minden felhasználó szervezet részére külön nyilatkozatot kell kitölteni, vagy mellékelni kérelméhez. A nyilatkozatban kérjük, figyelmesen töltse ki az igazolást felhasználó szervezet megnevezését és címét.

Tájékoztatás az igazolás valódiságáról az igazolást felhasználó szervek részére

Azok a szervek, szervezetek, melyekhez az adózó az igazolást vagy határozatot benyújtotta, írásban tájékoztatást kérhetnek az igazolást kiadó igazgatóságtól az igazolás/határozat valódiságáról.
Az adó-, az együttes adó-, a jövedelem és az illetőségigazolásokon az adóhatóság ellenőrzési azonosítót helyez el. Az ellenőrzési azonosító és az igazolás ügyiratszámának megadásával az igazolás felhasználója és az adózó (képviselője) – a személyazonosítást követően a http://www.magyarorszag.hu internetes honlapon az APEH eBEV rendszerébe bejelentkezve – a kiadott igazolást megtekintheti, letöltheti. A lekérdezések naplózásra kerülnek, az adózó (képviselője) a részére kiadott igazolás megtekintését lekérdezheti.
Az  igazolást  felhasználó  szervezet  az  igazolás  valódiságáról  szóló kérelmét az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével vagy azzal azonos tartalmú kérelemmel és az igazolás/határozat másolatának mellékelésével postán küldheti el az adóhatóságnak vagy a képviselő, meghatalmazott személyes megjelenéssel is benyújthatja az ügyfélszolgálaton, kirendeltségen.

Forrás: www.apeh.hu